Πυρόσβεση

Πρόληψη και Ασφάλεια για όλους!

Ολοκληρωμένες εφαρμογές πυρασφάλειας

Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων , ζώων , τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο από αστικές πυρκαγιές δαπανάται το 0,5 – 1,0 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ετησίως. Οι πυρκαγιές σχεδόν πάντοτε ξεκινούν από κάποιο μικρό αίτιο  και αναπτύσσουν μία μικρή εστία, η οποία με την πάροδο του χρόνου κλιμακώνεται και αποκτά ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Υπολογίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να αντιμετωπίσει κατά μέσο όρο περίπου 14 πυρκαγιές ημερησίως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

 

Οι πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης. Είναι σχεδιασμένοι να εκτοξεύουν ειδικά κατασβεστικά υλικά, τα οποία διακόπτουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα , τους καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Οι πυροσβεστήρες είναι αποτελεσματικοί στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια και στατιστικά περίπου το 60% των πυρκαγιών αντιμετωπίζονται με τη χρήση τους. Είναι κρίσιμης σημασίας οι πυροσβεστήρες να έχουν συντηρηθεί σωστά και το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο στη χρήση τους.
 

Η International Service Oil  παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες πυροπροστασίας. Προσφέρει ένα φορητό 6 kg πυροσβεστήρα για κάθε όροφο της πολυκατοικίας καθώς και ένα 12 kg οροφής για το λεβητοστάσιο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία για την περιουσία και τη ζωή των ενοίκων. Οι πυροσβεστήρες παραδίδονται και τοποθετούνται στο χώρο που υποδεικνύει ο πελάτης από εξειδικευμένους τεχνικούς της International Service Oil χωρίς επιπλέον κόστος.
 

Επειδή το κόστος αγοράς των πυροσβεστήρων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, η International Service Oil παρέχει ΔΩΡΕΑΝ τους πυροσβεστήρες στην πολυκατοικία, έναντι μιας μικρής ετήσιας αμοιβής για την αναγόμωση και συντήρησή τους. Για να μην μείνει ούτε δευτερόλεπτο η πολυκατοικία χωρίς πυροπροστασία, η International Service Oil φροντίζει να παραδίδει ισάριθμους συντηρημένους και αναγομωμένους πυροσβεστήρες ταυτόχρονα με την παραλαβή των προς αναγόμωση πυροσβεστήρων.
 

Γιατί στην International Service Oil η ικανοποίηση και η ασφάλεια του πελάτη είναι ο αποκλειστικός μας στόχος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Οι πυρκαγιές χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη φύση της καιόμενης ύλης (στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και εύφλεκτα μέταλλα). Αναγνωρίζοντας τους ειδικούς κινδύνους της κάθε εγκατάστασης, εγκαθιστούμε τον καταλληλότερο πυροσβεστήρα δίπλα σε κάθε κίνδυνο. Πρακτικά εγκαθιστούμε γενικής χρήσης πυροσβεστήρες ABC ξηράς σκόνης σε όλους τους χώρους.
Η καταλληλότητα του πυροσβεστήρα για χρήση σε πυρκαγιές παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, προσδιορίζεται στην ετικέτα όπου και αναγράφεται η μέγιστη ασφαλής ηλεκτρική τάση λειτουργίας για το χρήστη.
Η απόδοση ενός πυροσβεστήρα στην κατάσβεση ονομάζεται κατασβεστική ικανότητα και αναγράφεται στην ετικέτα. Πυροσβεστήρες με ίση ποσότητα πυροσβεστικού υλικού δεν έχουν κατ' ανάγκη και την ίδια κατασβεστική ικανότητα και το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή τους.
Οι πρώτοι πυροσβεστήρες κατασκευάστηκαν στα τέλη του 1800. Οι σύγχρονοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην χώρα μας πρέπει να είναι σύμφωνοι μα την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3. Αναζητήστε την ανεξίτηλη σήμανση CE στο κέλυφος και στη βαλβίδα του πυροσβεστήρα καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN-3 στην ετικέτα του. Επιπρόσθετες πιστοποιήσεις είναι δυνατόν να απατούνται σε ειδικές χρήσεις (π.χ. αεροπλοΐα, ναυτιλία).

Οι νέοι πυροσβεστήρες δεν επιτρέπεται να φέρουν ελαττώματα ή άλλες ελλείψεις που τους καθιστούν αναποτελεσματικούς ή επικίνδυνους. Για το λόγο αυτό κατά την παραγωγική διαδικασία επιβάλλεται ο τελικός ποιοτικός έλεγχος του 100% των πυροσβεστήρων από τον κατασκευαστή υπό την εποπτεία Αναγνωρισμένου Φορέα Ελέγχου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλοι οι πυροσβεστήρες προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα άμεσης λειτουργίας υπόκεινται σε υποχρεωτική συντήρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) και ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218).

Η συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων πραγματοποιείται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρείες. Η International Service Oil έχει αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία "G. STAVROPOULOS A.E.B.E." με αριθμό πιστοποίησης 10.13.0008. Η ετήσια δυναμικότητα της Βιομηχανικής Μονάδας στη Μεταμόρφωση είναι 1.000.000 τεμάχια, εκ των οποίων 150.000 φορητοί πυροσβεστήρες προορίζονται για πελάτες της International Service Oil.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι πυροσβεστήρες της International Service Oil φέρουν ετικέτα ελέγχου με τον αριθμό πιστοποίησης της "G. STAVROPOULOS A.E.B.E." και δακτύλιο ελέγχου για το κάθε έτος.

Η συντήρηση του πυροσβεστήρα περιλαμβάνει τα εξής:
 

» Έλεγχο των εξαρτημάτων και του κελύφους του πυροσβεστήρα, καθώς και της ποιότητας και  ποσότητας του κατασβεστικού υλικού.

» Αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού, αν κριθεί απαραίτητο και εκτεταμένος έλεγχος λειτουργίας. (Το κατασβεστικό υλικό αντικαθίσταται υποχρεωτικά ανά 5 έτη ανεξάρτητα από την ποιότητα ή καταλληλότητά του).

» Εάν η ηλικία του πυροσβεστήρα ξεπερνάει τα 10 έτη ή η κατάστασή του απαιτεί εκτεταμένο έλεγχο, τότε ο πυροσβεστήρας υπόκειται σε εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων , αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού , υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα.

 

Η διάρκεια ζωής των πυροσβεστήρων σκόνης είναι 20 έτη. Μετά την 20ετία υποχρεωτικά αποσύρονται και αντικαθίστανται από καινούργιους.

Για να είναι νόμιμος ένας πυροσβεστήρας σκόνης πρέπει να φέρει εγχάρακτα επί της φιάλης, το νούμερο σειράς παραγωγής – serial number –, την ημερομηνία παραγωγής και την πίεση λειτουργίας σε bar.

Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει την πίεση του πυροσβεστήρα τουλάχιστον ανά 3 μήνες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γιατί στην International Service Oil η ικανοποίηση και η ασφάλεια του πελάτη είναι ο αποκλειστικός μας στόχος.

Ενημερωθείτε πρώτοι!

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας

Κάντε κλικ στο φάκελο μόλις εισάγετε το email σας
Μην ανησυχείτε, μισούμε τα spam :)

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

210-2843100

info@internationalserviceoil.gr